Κεντρική ›› Οδηγός δικαιωμάτων
Επιδόματα
Αγοράς βιβλίων
Γάμου
Μεταπτυχιακών
Μητρότητας
Παιδιών
Πολυετίας
Ειδικά
Αργίες
Γιορτές
Χαμένες ώρες
Κρατήσεις
Εισφορές
Ένσημα
Δώρο Χριστ.
Αορίστου
Ορισμένου
Δώρο Πάσχα
Αορίστου
Ορισμένου
Άδεια
Επίδομα
Αποζημίωση
Αποζημ/σεις
Απόλυση
Παροχές
Εργατική εστία
ΙΚΑ
ΟΑΕΔ
ΟΕΚ
Επίδομα αγοράς βιβλίων

Σε εργαζόμενους των ΙΕΚ παρέχεται επίδομα αγοράς βιβλίων 25.000 δρχ. το εξάμηνο ενώ σε εργαζόμενους Βρεφ/κών και Παιδικών Σταθμών επίδομα αγοράς βιβλίων 25.000 δρχ. το έτος.

Επίδομα γάμου

Κάθε εργαζόμενος που είναι παντρεμένος δικαιούται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των βασικών αποδοχών. Επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς και οι διαζευγμένοι καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας.

Παράδειγμα: Έστω ότι ένας άγαμος/η αμείβεται με μεικτό ωρομίσθιο 8 €. Στην περίπτωση που παντρευτεί δικαιούται προσαύξηση 10% οπότε το ωρομίσθιο γίνεται: 8 + (8 x 10%) = 8,8€

Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών

Στους κατόχους Master ή διδακτορικού διπλώματος καταβάλλεται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επί των βασικών αποδοχών. Τα ποσοστά του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών καθορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν στον κάθε χώρο.

Ειδικότερα:

• Οι καθηγητές σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης δικαιούνται επίδομα Master σε ποσοστό 8% ενώ το ποσοστό για κατόχους διδακτορικού διπλώματος είναι 12%

• Οι καθηγητές σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών δικαιούνται επίδομα Master σε ποσοστό 3% ενώ το ποσοστό για κατόχους διδακτορικού διπλώματος είναι 5%

• Οι καθηγητές σε Ι.Ε.Κ. δικαιούνται επίδομα Master σε ποσοστό 20% ενώ το ποσοστό για κατόχους διδακτορικού διπλώματος είναι 40%


Επίδομα μητρότητας

Δεν είναι διαθέσιμο.

Επίδομα παιδιών

Χορηγείται σε εργαζόμενους σε Βρεφ/κούς και Παιδικούς Σταθμούς και ανέρχεται σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί επί των βασικών αποδοχών.

Επίδομα πολυετίας (τριετίες)

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται επίδομα πολυετίας σε ποσοστό 5% επί των βασικών αποδοχών, για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσία, σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την υποβολή των σχετικών βεβαιώσεων από προηγούμενους εργοδότες ή με την προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ εάν από αυτό προκύπτει η ειδικότητά μας.
Εάν εργαζόμαστε σε περισσότερους εργοδότες και συμπληρώσουμε τριετία τότε το επίδομα αναγνωρίζεται και χορηγείται από τον κάθε εργοδότη.

Παράδειγμα: Έστω ότι ένας εργαζόμενος αμείβεται με μεικτό ωρομίσθιο 8 €. Στην περίπτωση που έχει συμπληρώσει των απαιτούμενο αριθμό ενσήμων δικαιούται επίδομα τριετίας δηλαδή προσαύξηση 5% οπότε το ωρομίσθιο του γίνεται:

8 + (8 x 5%) = 8,4€

Προϋποθέσεις:
Για όσους εργαζόμενους δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση από την σύμβασή τους συμπληρώνουν 3ετία με 3 x 12 = 36 μήνες προϋπηρεσίας.

Δηλαδή απαιτούνται: 36 x 25 = 900 ένσημα.

Ειδικότερα:

• Οι εργαζόμενοι σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης συμπληρώνουν 3ετία με 27 μήνες προϋπηρεσία. Για τον υπολογισμό της τριετίας ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον (9) μηνών.

Δηλαδή απαιτούνται: 27 x 25 = 675 ένσημα.

Οι εργαζόμενοι σε Φ.Μ.Ε. δικαιούνται μέχρι και 5 τριετίες.


• Οι εργαζόμενοι σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών συμπληρώνουν 3ετία με 27 μήνες προϋπηρεσία. Για τον υπολογισμό της τριετίας ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον (9) μηνών.

Δηλαδή: 27 x 25 = 675 ένσημα για την πρώτη 3ετία

και: 30 x 25 = 750 ένσημα για τις επόμενες.

Οι εργαζόμενοι σε Φρ. Ξεν. Γλ. δικαιούνται μέχρι και 6 τριετίες.


• Οι εργαζόμενοι σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς συμπληρώνουν 3ετία με 30 μήνες προϋπηρεσία.

Δηλαδή: 30 x 25 = 750 ένσημα (η πρώτη 3ετία επιδοτείται με ποσοστό 5% ενώ οι υπόλοιπες με 10%).

Οι εργαζόμενοι σε Βρεφ/κούς και Παιδικούς Σταθμούς δικαιούνται μέχρι και 10 τριετίες.

Αργίες

Α. Τις επίσημες αργίες δεν δουλεύουμε και πρέπει να τις πληρωθούμε κανονικά είτε εργαζόμαστε σαν ωρομίσθιοι είτε σαν μισθωτοί. Οι αποδοχές των ημερών αυτών εντάσσονται κανονικά στις ασφαλιστικές εισφορές του Ι.Κ.Α και μετρούν στις ημέρες ασφάλισης του εργαζόμενου. Στην περίπτωση που κατά τις ημέρες αυτές εργαστούμε αμοιβή μας προσαυξάνεται κατά 75%.

Επίσημες αργίες (υποχρεωτικές)
1. 25η Μαρτίου

2. Δεύτερη μέρα του Πάσχα

3. 1η Μάη

4. 15 Αυγούστου

5. 28η Οκτωβρίου

6. Πρώτη μέρα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου)
Β. Στις κατ' έθιμο αργίες δεν δουλεύουμε και ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να μας πληρώσει εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.
Σε περίπτωση όμως που εργαστούμε κάποιες από αυτές τις ημέρες, δικαιούμαστε προσαύξηση 75%,όπως συμβαίνει και στις επίσημες αργίες.

Κατ' έθιμο αργίες
1. 17 Νοέμβρη
2. Πρωτοχρονιά
3. Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου)
4. Καθαρά Δευτέρα
5. Τοπικές γιορτές (Αγ. Δημητρίου για το Δήμο Θες/νίκης)
6. Τριών Ιεραρχών
7. Αγίου Πνεύματος

Προσοχή: Για τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης τα Ι.Ι.Ε.Κ καθώς και τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, οι παραπάνω ημέρες χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικές αργίες βάση της σύμβασης εργασίας.

Γ. Τις Κυριακές δεν δουλεύουμε. Αν δουλέψουμε θεωρείται εργασία σε μέρα αργίας και η αμοιβή μας προσαυξάνεται κατά 75%.

Γιορτές

Τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όπως προκύπτει από τις συμβάσεις, δεν δουλεύουμε και πληρωνόμαστε κανονικά, με βάση τις ώρες που έχουμε προγραμματισμένες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Αν δουλέψουμε όμως κατά τις ημέρες  αυτές τότε η αμοιβή μας προσαυξάνεται κατά 75%.

Χαμένες ώρες

Οι προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγματοποιούνται για λόγους που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στην θέση του, αμείβονται κανονικά και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγητή για την αναπλήρωσή τους. Στην περίπτωση όμως που ειδοποιηθούμε τουλάχιστον μία μέρα πριν, τότε οι χαμένες ώρες πρέπει να αναπληρωθούν εντός της ίδιας ή το πολύ της επόμενης βδομάδας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τις πληρωνόμαστε κατά το ήμισυ.

Ασφαλιστικές εισφορές

Κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό υποχρεώνεται να το ασφαλίσει εγκαίρως και να καταβάλει κανονικά τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛ.

ΕΡΓΟΔ.

ΣΥΝΟΛΟ

Ι.Κ.Α.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

2,15

4,30

6,45

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40

0,80

1,20

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

6,67

13,33

20,00

ΤΕΑΜ

3

3

6

Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΝΕΡΓΙΑ

1,33

2,67

4

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

-

1

1

Δ ΛΟΕΜ

1

1

2

ΛΠΕα Α.Ε.

-

0,15

0,15

ΛΑΕΚ - (ΛΕΠΕΕ) ΕΛΠΕΚΕ - ΕΚΛΑ

0,10

0,71

0,81

Ο.Ε.Κ.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1

0,75

1,75

Ο.Ε.Ε.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΕΣΤΙΑ

0,35

0,35

0,70

ΣΥΝΟΛΟ

16

28,06

44,06

Υπολογισμός εισφορών
Από τον πίνακα των ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει ότι το ποσοστό της εργατικής εισφοράς ανέρχεται στο 16% και της εργοδοτικής στο 28,06%.  
Αυτό που αναφέρεται παρατύπως ως  εργοδοτική εισφορά είναι στην πραγματικότητα δικά μας  χρήματα τα οποία ο εργοδότης δεν μας τα αποδώσει στο χέρι κατά την πληρωμή αλλά είναι υποχρεωμένος να  τα καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ για την ασφάλιση μας.

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ωρομίσθιο:
Έστω ότι ένας εργαζόμενος ασφαλισμένος στο ΙΚΑ προσλαμβάνεται με μεικτό ωρομίσθιο 8 €.

Εργατική εισφορά:

• Πολλαπλασιάζουμε τις μεικτές αποδοχές μας με το 16% που είναι και το ποσοστό της εργατικής εισφοράς. Το ποσό που προκύπτει παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται από αυτόν στο ΙΚΑ.
8 x 16% = 1,28 € την ώρα

Οι καθαρές αποδοχές μας ανά ώρα εργασίας προκύπτουν αν από το μεικτό ωρομίσθιο αφαιρέσουμε τις κρατήσεις που υπολογίσαμε παραπάνω. Έτσι για το παράδειγμά μας είναι:
8 – 1,28 = 6,72 €

Εργοδοτική εισφορά:
Για τον υπολογισμό της  εργοδοτική εισφορά πολλαπλασιάζουμε τις μεικτές αποδοχές μας με ποσοστό 28,06%. Έτσι για το παράδειγμά μας θα έχουμε:
8 x 28,06% = 2,24 €

Παράδειγμα για αμειβόμενους με μισθό:
Έστω ότι οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές ενός εργαζομένου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ είναι 800 €. Οι κρατήσεις ανά μήνα εργασίας προκύπτουν ως εξής:

Εργατική εισφορά:
• Πολλαπλασιάζουμε τις μεικτές αποδοχές μας με το 16% που είναι και η εισφορά που επιβαρύνει τους εργαζόμενους.
800 x 16% = 128€

• Οι καθαρές αποδοχές μας ανά μήνα εργασίας προκύπτουν αν από τις μεικτές αποδοχές μας αφαιρέσουμε τις κρατήσεις που υπολογίσαμε παραπάνω:
800 – 128 = 672€

Εργοδοτική εισφορά:
Για τον υπολογισμό της  εργοδοτική εισφορά πολλαπλασιάζουμε τις μεικτές αποδοχές μας με ποσοστό 28,06%. Έτσι για το παράδειγμά μας θα έχουμε:
800 x 28,6% = 224€

Στο τέλος κάθε μήνα ο εργοδότης θα πρέπει να αποδώσει στο ΙΚΑ για την ασφάλιση μας την εργατική και την εργοδοτική εισφορά δηλαδή:
128 + 224 = 352 €

Ένσημα

Α) Αν αμειβόμαστε με μισθό
Αναγνωρίζονται 25 ημέρες εργασίας (ένσημα) μηνιαίος, ανεξάρτητα με το αν απασχολούμαστε λιγότερες ή περισσότερες ημέρες το μήνα. Ο αριθμός αυτός των ημερών εργασίας ισχύει τόσο στο σύστημα της πενθήμερης, όσο και της εξαήμερης εβδομάδας εργασίας.

Β) Αν αμειβόμαστε με ημερομίσθιο:
Ασφαλιζόμαστε για 6 ημέρες την εβδομάδα, ανεξάρτητα αν εργαζόμαστε με σύστημα εξαήμερης ή πενθήμερης εβδομάδας. Ειδικότερα, όμως, στο σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας, αν απασχοληθούμε λιγότερες από 3 ημέρες, αναγνωρίζονται οι πραγματικές ημέρες εργασίας. Αν όμως απασχοληθούμε από 3 και πάνω αναγνωρίζονται οι πραγματικές ημέρες προσαυξημένες κατά μία. Δηλαδή αν εργαστούμε 4 μέρες τη βδομάδα θα κολλήσουμε 5 ένσημα ενώ αν την εργαστούμε 5 μέρες θα κολλήσουμε 6 ένσημα την εβδομάδα.

Γ) Αν αμειβόμαστε με ωρομίσθιο:
Για τον υπολογισμό του αριθμού των ενσήμων, ανεξάρτητα με το αν η σύμβασή μας είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ακολουθείται κάθε μήνα η εξής διαδικασία:

Αρχικά διαιρούνται οι μεικτές αποδοχές μας το μήνα με το 9,36 (όσο δηλαδή είναι το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης 9,36 €).

Το αποτέλεσμα που προκύπτει αποτελεί τον αριθμό των ενσήμων που δικαιούμαστε το μήνα, αρκεί βέβαια οι παρουσίες μας στην εργασία να είναι ίσες ή περισσότερες από το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη διαίρεση.

Αν για παράδειγμα οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές μας είναι 200€ θα έχουμε: (200 / 9,36 = 21,3) δηλαδή θα επικολληθούν 22 ένσημα, αρκεί βέβαια το μήνα να έχουμε προσέλθει 22 μέρες για εργασία. Αν έχουμε προσέλθει για εργασία 18 ημέρες, τότε θα κολληθούν 18 ένσημα. Γι' αυτό είναι καλό στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που καταθέτει ο εργοδότης στο ΙΚΑ οι ώρες μας (παρουσίες) να είναι απλωμένες σε όλη την εβδομάδα και όχι σε μία ή δύο μέρες.

Αναλυτικότερα
Για να δικαιούμαστε ένσημο μία μέρα πρέπει οι μεικτές αποδοχές μας την ημέρα αυτή να ξεπερνούν τα 9,36 €. Αν για παράδειγμα το μεικτό ωρομίσθιό μας είναι 8 € για να κολλήσουμε ένσημο μία μέρα, πρέπει να δουλέψουμε τουλάχιστον δύο ώρες.

Όμως είτε δουλέψουμε δύο ώρες, είτε οκτώ σε μια μέρα πάλι ένα ένσημο δικαιούμαστε, γι' αυτό όπως έχουμε επισημάνει είναι καλά οι ώρες μας να είναι απλωμένες σε όλη την εβδομάδα για να κολλάμε περισσότερα ένσημα.

Βέβαια το να κολλάμε περισσότερα ένσημα δεν σημαίνει μεγαλύτερη επιβάρυνση ούτε για εμάς, ούτε για τον εργοδότη, γιατί οι κρατήσεις που γίνονται και αποδίδονται στο ΙΚΑ είναι καθορισμένες και δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των ενσήμων.

Παράδειγμα: Έστω ότι εργαζόμαστε 10 ώρες την εβδομάδα και το ωρομίσθιό μας είναι 8 € μεικτά. Άρα οι εβδομαδιαίες μεικτές αποδοχές μας θα είναι 10 x 8 = 80 € . Οι κρατήσεις που θα γίνουν και θα καταβληθούν στο ΙΚΑ είτε τις 10 ώρες τις δουλεύουμε σε μια μέρα, είτε σε 5 μέρες θα είναι:
80 x 16% = 12,8 € εργατική εισφορά
80 x 28,06% = 22,45 € εργοδοτική εισφορά

Εργοδοτική αυθαιρεσία
Οι περισσότεροι εργοδότες δε δηλώνουν όλες τις ώρες που έχουμε εργαστεί στο ΙΚΑ για να εξοικονομούν χρήματα.

Μπορεί δηλαδή, π.χ. με 12 ώρες την εβδομάδα να κολλάμε 3 ένσημα (μέρες εργασίας), αν δουλεύουμε 3 μέρες 4 ώρες κάθε φορά, όμως 3 ένσημα μπορεί να μας κολλήσει ο εργοδότης αν δηλώσει στο ΙΚΑ 6 ώρες εργασίας δηλαδή 3 μέρες από δύο ώρες κάθε φορά. Το όφελος βέβαια για τον εργοδότη, αν αντί για 12 δηλώσει 6 ώρες, είναι μεγάλο. Για παράδειγμα ενώ για 12 ώρες εργασίας με 8 € μεικτό ωρομίσθιο το σύνολο των εισφορών που πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης στο ΙΚΑ είναι 42,30 €, δηλώνοντας 6 ώρες θα καταβάλει τα μισά, παρακρατώντας τα υπόλοιπα που αποτελούν μέρος των πραγματικών αποδοχών μας.

Το γεγονός ότι ο εργοδότης δηλώνει λιγότερες ώρες από αυτές που εργαζόμαστε πραγματικά είναι ο λόγος που, όταν παίρνουμε το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, παρόλο που στη στήλη "Ημέρες Ασφάλισης" ο αριθμός των ενσήμων είναι κανονικός, όσα δηλαδή δικαιούμαστε, στη στήλη "Αποδοχές", οι αποδοχές που φαίνονται είναι μικρότερες από αυτές που παίρνουμε πραγματικά.

Βέβαια εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μικρότερες αποδοχές σημαίνει λιγότερες παροχές από ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, δηλαδή μικρό ταμείο ανεργίας, μηδαμινή σύνταξη, κοκ.

Δώρο Χριστουγέννων για εργασία αορίστου χρόνου

1) Αν έχουμε εργαστεί όλο το διάστημα από 1η Μαΐου ως 31 Δεκεμβρίου το δώρο εορτών των Χριστουγέννων είναι ίσο:
α) Με ένα μισθό, αν αμειβόμαστε με μισθό.
β) Με 25 ημερομίσθια, αν αμειβόμαστε με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο

2) Αν δεν εργαστήκαμε όλο το διάστημα από 1η Μαΐου ως 31 Δεκεμβρίου δικαιούμαστε δώρο ίσο:
α) Με 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης*, αν αμειβόμαστε με μισθό.
β) Με 2 ημερομίσθια για κάθε 19 μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης*, αν αμειβόμαστε με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο

*Προσοχή: το 19ήμερο υπολογίζεται με το ημερολόγιο, χωρίς δηλαδή να αφαιρούνται Κυριακές και γιορτές. Κατά τον υπολογισμό του δώρου αφαιρούνται μόνο οι ώρες της αδικαιολόγητης απουσίας μας καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες έχουμε πάρει τυχόν άδεια χωρίς αποδοχές. Δεν αφαιρούνται όμως οι ώρες που χάνονται χωρίς δικιά μας ευθύνη καθώς και οι ώρες - μέρες οι οποίες συμπίπτουν με αργίες.

Παράδειγμα για αμειβόμενους με μισθό
Αν ο μισθωτός αμείβεται με μισθό 700 € καθαρά μηνιαίως και παρέμεινε στην εργασία του 75 ημερολογιακές μέρες το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

• Αρχικά υπολογίζουμε τις ημέρες που δικαιούμαστε ως δώρο

75/19 = 3,947 ημέρες.

• Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε το μηνιαίο μισθό με το 2/25

700 x 2/25 = 56 €

• Τέλος το παραπάνω ποσό το πολλαπλασιάζουμε με τις ημέρες που έχουμε υπολογίσει και προκύπτει το ποσό του δώρου.

56 x 3,947 = 221 €

Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων για αμειβόμενους με μισθό

Ποσό δώρου = (2 x ημερολ. ημέρες x μισθός)/475

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (2 x 75 x 700)/475 = 221€

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ημερομίσθιο
Αν παραμείναμε στην εργασία μας 75 ημερολογιακές μέρες και αμειβόμαστε με καθαρό ημερομίσθιο 30 €, το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

• Αρχικά υπολογίζουμε τις μέρες που δικαιούμαστε  δώρο

75 x (2/19) = 7,8947 ημέρες.

• Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο αποτέλεσμα με το ημερομίσθιο και βρίσκουμε το ποσό του δώρου, δηλαδή:

30 x 7,8947 = 236,84 €

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση το μεικτό ημερομίσθιο, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων για αμειβόμενους με ημερομίσθιο

Ποσό δώρου = (2 x ημερολ. ημέρες x ημερομίσθιο)/19

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (2 x 75 x 30)/19 = 236,84€

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ωρομίσθιο
Έστω ότι εργαστήκαμε 3 μήνες (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο), παραμένουμε δηλαδή στην εργασία μας για 92 ημερολογιακές μέρες. Αν κάθε μήνα δουλέψαμε 80 ώρες με καθαρό ωρομίσθιο 8 € και κολλήσαμε 20 ένσημα, το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

Μήνες

Ώρες εργασίας το μήνα

Μέρες εργασίας το μήνα - Ένσημα

Ημερολογιακές μέρες το μήνα

Οκτώβριος

80

20

31

Νοέμβριος

80

20

30

Δεκέμβριος

80

20

31

ΣΥΝΟΛΟ

240 ώρες

60 μέρες - ένσημα

92 μέρες

• Αρχικά υπολογίζουμε τις αποδοχές μας για το τρίμηνο που έχουμε εργαστεί: 240 x 8 € = 1920 € το τρίμηνο

• Έπειτα υπολογίζουμε τον αριθμό των ασφαλιστικών ημερομισθίων (ενσήμων). Ως ασφαλιστικά ημερομίσθια θεωρούνται τα ημερομίσθια (ημέρες) κατά τις οποίες δικαιούμαστε ένσημο . Έτσι για το παράδειγμα μας, επειδή κολλήσαμε 20 ένσημα το μήνα, το τρίμηνο θα έχουμε συνολικά 60 ένσημα.

• Στη συνέχεια υπολογίζουμε το μέσο καθαρό ημερομίσθιο διαιρώντας το σύνολο των καθαρών αποδοχών μας με τα ασφαλιστικά ημερομίσθια (ένσημα): 1920/60 = 32 € μέσο ημερομίσθιο

• Επειδή για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες δικαιούμαστε 2 ημερομίσθια δώρο, για το παράδειγμα μας θα έχουμε: 92 x (2/19) = 9,684 ημερομίσθια

• Τέλος πολλαπλασιάζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε δώρο (9,684) με το μέσο καθαρό ημερομίσθιο και το ποσό που προκύπτει αποτελεί το δώρο Χριστουγέννων: 32 x 9,684 =310 € Ποσό δώρου

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση το μεικτό ωρομίσθιο, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων για αμειβόμενους με ωρομίσθιο

Ποσό δώρου = (2 x ημερολ. ημέρες x σύνολο ωρών x ωρομίσθιο) / (19 x αριθμός ενσήμων)

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (2 x 92 x 240 x 8) / (19 x 60) = 310€

3) Για εργασία λιγότερη των 19 ημερών λαμβάνεται το ανάλογο κλάσμα. Αν για παράδειγμα έχουμε εργαστεί 10 μέρες, δικαιούμαστε και τότε δώρο σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

α) για μισθωτούς: Ποσό δώρου = (2/25) x μηνιαίος μισθός x (19/10) x ημέρες

β) για ωρομίσθιους – ημερομίσθιους: Ποσό δώρου = 2 x ημερομίσθιο x (19/10) x ημέρες

Δώρο Χριστουγέννων για εργασία ορισμένου χρόνου

α) Αν αμειβόμαστε με Μισθό ή Ημερομίσθιο και εργαστήκαμε στο διάστημα από την 1η Μαΐου ως τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούμαστε δώρο 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα*.

β) Αν αμειβόμαστε με ωρομίσθιο και εργαστήκαμε στο διάστημα από την 1η Μαΐου ως τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούμαστε δώρο 1ώρα για κάθε 8 ώρες εργασίας*.

*Προσοχή: Κατά τον υπολογισμό του δώρου αφαιρούνται μόνο οι ώρες - μέρες της αδικαιολόγητης απουσίας μας καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες έχουμε λάβει τυχόν άδεια χωρίς αποδοχές. Δεν αφαιρούνται όμως οι ώρες που χάνονται χωρίς δικιά μας ευθύνη καθώς και οι ώρες - μέρες οι οποίες συμπίπτουν με αργίες.

Παράδειγμα για αμειβόμενους με μισθό
Έστω ότι αμειβόμαστε με μισθό 700 € καθαρά μηνιαίως και παραμείναμε στην εργασία μας 60 ημερολογιακές ημέρες. Αν σ΄ αυτό το διάστημα δουλέψαμε 50 μέρες (ένσημα), ο υπολογισμός του δώρου γίνεται ως εξής:

• Αρχικά υπολογίζουμε το μέσο ημερομίσθιο. Για την περίπτωση υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης τα ασφαλιστικά ημερομίσθια είναι 25 το μήνα. Έτσι διαιρώντας το μηνιαίο μισθό με τις ημέρες εργασίας (25 ένσημα το μήνα), προκύπτει το μέσο ημερομίσθιο.

700/25 = 28 €

• Στη συνέχεια διαιρούμε τα ασφαλιστικά ημερομίσθια με το 8 και υπολογίζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε δώρο.

50/8 = 6,25

• Τέλος πολλαπλασιάζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε δώρο με το μέσο ημερομίσθιο και προκύπτει το ποσό του δώρου

6,25 x 28 = 175 €

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Για την περίπτωση μισθωτού με μερική απασχόληση το δώρο υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, το ποσό όμως που προκύπτει είναι μικρότερο λόγω των μειωμένων αποδοχών που παίρνουμε, γιατί δουλεύουμε λιγότερες ώρες.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων για αμειβόμενους με μισθό

Ποσό δώρου = (σύνολο ημερών εργασίας x μισθό) / 200

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (5 x 700) / 200 = 175€

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ημερομίσθιο
Έστω ότι εργαζόμαστε με ημερομίσθιο και αμειβόμαστε με 30 € καθαρά ημερησίως. Αν για το διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου έχουμε δουλέψει 2 μήνες και σ' αυτούς τους 2 μήνες έχουμε πραγματοποιήσει 50 μέρες εργασίας (50 ένσημα) το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

• Διαιρούμε τα ασφαλιστικά ημερομίσθια (ένσημα) με το 8 και υπολογίζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε δώρο.

50/8=6,25

• Τέλος πολλαπλασιάζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε δώρο με το ημερομίσθιο και προκύπτει το ποσό του δώρου.

6,25 x 30 = 187,50 € καθαρά.

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση το μεικτό ημερομίσθιο, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων για αμειβόμενους με ημερομίσθιο

Ποσό δώρου = (σύνολο ημερών εργασίας x ημερομίσθιο) / 8

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με την χρήση του τύπου είναι: (50 x 30) / 8 = 187,50€

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ωρομίσθιο
Έστω ότι εργαστήκαμε τρεις μήνες (Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος) 10 ώρες την εβδομάδα και το ωρομίσθιο μας είναι 8 € καθαρά. Το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

• Αρχικά προσθέτουμε όλες τις ώρες που ήταν προγραμματισμένες να εργαστούμε, είτε έχουμε προσφέρει πραγματική εργασία, είτε όχι (π.χ. λόγω αργίας -εορτών - δικαιολογημένης απουσίας). Αφαιρούμε όμως τις ώρες κατά τις οποίες απουσιάσαμε αδικαιολόγητα.

Έστω λοιπόν για το παραπάνω τρίμηνο που έχουμε εργαστεί ή διατηρούμε αξίωση απολαβών οι συνολικές ώρες είναι 120.

• Διαιρούμε τις συνολικές ώρες (120) με το 8 και προκύπτουν οι ώρες που δικαιούμαστε δώρο.

120/8 = 15 ώρες.

• Τέλος πολλαπλασιάζουμε τις ώρες που βρήκαμε (15) με το καθαρό ωρομίσθιο με το οποίο αμειβόμαστε και προκύπτει το πόσο του δώρου που δικαιούμαστε

15 x 8 = 120 €

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση το μεικτό ωρομίσθιο, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων για αμειβόμενους με ωρομίσθιο

Ποσό δώρου = (σύνολο ωρών x ημερομίσθιο) / 8

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (120 x 8) / 8 = 120€

Δώρο Πάσχα για εργασία αορίστου χρόνου

1) Αν έχουμε εργασθεί όλο το διάστημα από 1η Γενάρη έως 30 Απρίλη, το δώρο εορτών του Πάσχα είναι ίσο:

α) Με μισό μισθό, αν αμειβόμαστε με μισθό.
β) Με 15 ημερομίσθια, αν αμειβόμαστε με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο.

2) Αν δεν έχουμε εργαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, από 1η Γενάρη έως 30 Απρίλη το δώρο του Πάσχα είναι ίσο:

α) Αν αμειβόμαστε με μισθό με το 1/30 του μηνιαίου μισθού για κάθε 8 μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης*.
β) Αν αμειβόμαστε με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο με 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης*.

*Προσοχή: το 8ήμερο υπολογίζεται με το ημερολόγιο, χωρίς δηλαδή να αφαιρούνται Κυριακές και γιορτές. Κατά τον υπολογισμό του δώρου αφαιρούνται μόνο οι ώρες της αδικαιολόγητης απουσίας μας καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες έχουμε λάβει τυχόν άδεια χωρίς αποδοχές. Δεν αφαιρούνται όμως οι ώρες που χάνονται χωρίς δικιά μας ευθύνη καθώς και οι ώρες – μέρες οι οποίες συμπίπτουν με αργίες.

Παράδειγμα για αμειβόμενους με μισθό
Αν αμειβόμαστε με μισθό 700 € καθαρά μηνιαίως και παραμείναμε στην εργασία μας 75 ημερολογιακές μέρες το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

• Αρχικά υπολογίζουμε τις ημέρες που δικαιούμαστε δώρο.

75/8 = 9,375 ημέρες.

• Στη συνέχεια διαιρούμε το μηνιαίο μισθό με το 30 δηλαδή

700/30 = 23,33 €

• Τέλος το παραπάνω ποσό (23,33) το πολλαπλασιάζουμε με τις ημέρες που δικαιούμαστε δώρο (9,375) και προκύπτει το ποσό που δικαιούμαστε δώρο

23,33 x 9,375 = 218,75 €

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα για αμειβόμενους με μισθό

Ποσό δώρου = (ημέρες διάρκειας σύμβασης x μισθός) / 240

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (75 x 700) / 240 = 218,75€

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Έστω ότι εργαστήκαμε 75 ημερολογιακές μέρες και αμειβόμαστε με καθαρό ημερομίσθιο 30 €. Το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

• Αρχικά υπολογίζουμε τις μέρες που δικαιούμαστε ως δώρο.

75/8 = 9,375 ημέρες.

• Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε το προηγούμενο αποτέλεσμα (9,375) με το ημερομίσθιο και βρίσκουμε το ποσό του δώρου.

30 x 9,375 = 281,25 €

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση το μεικτό ημερομίσθιο, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα για αμειβόμενους με ημερομίσθιο

Ποσό δώρου = (ημέρες διάρκειας σύμβασης x ημερομίσθιο) / 8

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (75 x 30) / 8 = 281,25€

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ωρομίσθιο.
Έστω ότι εργαστήκαμε 3 μήνες (1η Φλεβάρη - 31 Απρίλη). Αν κάθε μήνα δουλεύαμε 80 ώρες με καθαρό ωρομίσθιο 8 € και κολλάμε 20 ένσημα, το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

Μήνες

Ώρες εργασίας το μήνα

Μέρες εργασίας το μήνα - Ένσημα

Ημερολογιακές μέρες το μήνα

Φεβρουάριος

80

20

28

Μάρτιος

80

20

31

Απρίλιος

80

20

30

ΣΥΝΟΛΟ

240 ώρες

60 μέρες - ένσημα

89 μέρες

• Αρχικά υπολογίζουμε τις αποδοχές μας για το τρίμηνο

240 x 8 = 1920 €

• Στη συνέχεια υπολογίζουμε το μέσο καθαρό ημερομίσθιο διαιρώντας το σύνολο των καθαρών αποδοχών μας με τα ασφαλιστικά ημερομίσθια (ένσημα)

1920 / 60 = 32 €

• Επειδή για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες δικαιούμαστε 1 ημερομίσθια ως δώρο για το παράδειγμα μας θα έχουμε:

89 / 8 = 11,125 ημερομίσθια.

• Τέλος πολλαπλασιάζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε ως δώρο (11,125) με το μέσο καθαρό ημερομίσθιο (32) και το ποσό που προκύπτει αποτελεί το δώρο.

32 x 11,125 = 356 € καθαρά.

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση το μεικτό ωρομίσθιο, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα για αμειβόμενους με ωρομίσθιο

Ποσό δώρου = (ημέρες σύμβασης x σύνολο ωρών x ωρομίσθιο) / (8 x αριθμός ενσήμων)

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (89 x 240 x 8) / (8 x 60) = 356€

3) Για εργασία μικρότερη των 8 ημερών λαμβάνουμε το ανάλογο κλάσμα. Αν για παράδειγμα έχουμε εργαστεί 5 μέρες δικαιούμαστε και τότε δώρο σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

α) για μισθωτούς: Ποσό δώρου = (1/30) x μηνιαίος μισθός x (5/8) x ημέρες

β) για ωρομίσθιους – ημερομίσθιους: Ποσό δώρου = 1 x ημερομίσθιο x (5/8) x ημέρες

Δώρο Πάσχα για εργασία ορισμένου χρόνου

α) Αν εργαστήκαμε στο διάστημα από την 1η Γενάρη έως 30 Απρίλη και αμειβόμαστε με Μισθό ή Ημερομίσθιο δικαιούμαστε δώρο 2 ημερομίσθια για κάθε 13 πραγματοποιηθέντα*
β) Αν εργαστήκαμε στο διάστημα από την 1η Μαΐου ως τις 31 Δεκεμβρίου και αμειβόμαστε με ωρομίσθιο, δικαιούμαστε ως δώρο 2ώρες για κάθε 13 ώρες εργασίας*

*Προσοχή: Κατά τον υπολογισμό του δώρου αφαιρούνται μόνο οι ώρες - μέρες της αδικαιολόγητης απουσίας μας καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες έχουμε λάβει τυχόν άδεια χωρίς αποδοχές. Δεν αφαιρούνται όμως οι ώρες που χάνονται χωρίς δικιά μας ευθύνη καθώς και οι ώρες - μέρες οι οποίες συμπίπτουν με αργίες.

Παράδειγμα για αμειβόμενους με μισθό
Έστω ότι αμειβόμαστε με μισθό 700 € καθαρά μηνιαίως και παραμείναμε στην εργασία μας 60 ημερολογιακές ημέρες και σ΄ αυτό το διάστημα δουλέψαμε 50 μέρες (ένσημα).

• Αρχικά υπολογίζουμε το μέσο ημερομίσθιο. Για την περίπτωση υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης τα ασφαλιστικά ημερομίσθια είναι 25 το μήνα. Έτσι διαιρώντας το μηνιαίο μισθό με τις ημέρες εργασίας (25 ένσημα το μήνα) προκύπτει το μέσο ημερομίσθιο.
700/25 = 28 €

• Πολλαπλασιάζουμε τα ασφαλιστικά ημερομίσθια με το 0,154=(2/13) και υπολογίζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε δώρο.

50 x 0,154=7,69

• Τέλος πολλαπλασιάζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε δώρο με το μέσο ημερομίσθιο και προκύπτει το ποσό του δώρου

7,69 x 28= 215,38 €

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Για την περίπτωση μισθωτού με μερική απασχόληση το δώρο υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, το ποσό όμως που προκύπτει είναι μικρότερο λόγω των μειωμένων αποδοχών που παίρνουμε γιατί δουλεύουμε λιγότερες ώρες.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα για αμειβόμενους με μισθό

Ποσό δώρου = (2 x μισθός x μέρες εργασίας) / 325

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (2 x 700 x 50) / 325 = 215,38€

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ημερομίσθιο
Έστω ότι εργαζόμαστε με ημερομίσθιο και αμειβόμαστε με 30 € καθαρά ημερησίως. Αν για το διάστημα από 1η Γενάρη έως 30 Απρίλη έχουμε δουλέψει 2 μήνες και σ' αυτούς τους 2 μήνες έχουμε πραγματοποιήσει 50 μέρες εργασίας (50 ένσημα), το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

• Διαιρούμε τα ασφαλιστικά ημερομίσθια με το 2/13 και υπολογίζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε δώρο.

50 x 2/13=7,692

• Τέλος πολλαπλασιάζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε ως δώρο με το ημερομίσθιο και προκύπτει το ποσό του δώρου,

7,692 x 30 = 230,77 €. καθαρά.

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση το μεικτό ημερομίσθιο, θα  πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα για αμειβόμενους με ημερομίσθιο

Ποσό δώρου = (2 x μέρες εργασίας x ημερομίσθιο) / 13

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (2 x 30 x 50) / 13 = 230,77€

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ωρομίσθιο
Έστω ότι εργαστήκαμε όλο το διάστημα από 1η Γενάρη έως 30 Απρίλη, για δέκα ώρες την εβδομάδα και το ωρομίσθιο μας είναι 8 € καθαρά. Το δώρο υπολογίζεται ως εξής:

• Αρχικά προσθέτουμε όλες τις ώρες που ήταν προγραμματισμένες να εργαστούμε, είτε έχουμε προσφέρει πραγματική εργασία είτε όχι (π.χ. λόγω αργίας -εορτών - δικαιολογημένης απουσίας). Αφαιρούμε όμως τις ώρες κατά τις οποίες απουσιάζαμε αδικαιολόγητα.

Έστω λοιπόν για το παραπάνω τρίμηνο που έχουμε εργαστεί ή διατηρούμε αξίωση απολαβών οι συνολικές ώρες είναι 170.

• Πολλαπλασιάζουμε τις συνολικές ώρες (170) με το 2/13 και προκύπτουν οι ώρες που δικαιούμαστε δώρο.

170 x 2/13 = 26,15 ώρες.

• Τέλος πολλαπλασιάζουμε τις ώρες που βρήκαμε (26,15) με το καθαρό ωρομίσθιο με το οποίο αμειβόμαστε και προκύπτει το πόσο του δώρου που δικαιούμαστε

26,15 x 8 = 209,23 €

• Αν ο υπολογισμός του δώρου γίνει με βάση το μεικτό ωρομίσθιο, θα  πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα για αμειβόμενους με ωρομίσθιο

Ποσό δώρου = (2 x σύνολο ωρών x ωρομίσθιο) / 13

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (2 x 170 x 8) / 13 = 209,23€

Επίδομα άδειας

Κάθε χρόνο μαζί με την άδεια ή την αποζημίωση άδειας δικαιούμαστε να λαμβάνουμε και το επίδομα άδειας.
Επίδομα άδειας δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, είτε εργάζονται κανονικά είτε απολυθούν ή αποχωρίσουν οικειοθελώς είτε λήξει η σύμβασή τους.

Το επίδομα αδείας δεν μπορεί να ξεπερνά όμως σε καμία περίπτωση το μισό μισθό ή τα 13 ημερομίσθια και υπόκειται σε κρατήσεις 16% όπως και οι λοιπές αποδοχές (μισθός, δώρα, άδεια)

Πως υπολογίζουμε το επίδομα άδειας;

α) Αν εργαζόμαστε σαν Μισθωτοί δικαιούμαστε
2/25 του μισθού μας για κάθε μήνα εργασίας.

β) Αν εργαζόμαστε σαν Ημερομίσθιοιωρομίσθιοι δικαιούμαστε 2 ημερομίσθια για κάθε 25 μέρες εργασίας.

-Πίνακας επιδόματος άδειας-

Μήνες υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Μισθός

Ημερομίσθια

1 μήνας

2/25 μισθού

2 ημερομίσθια

2 μήνες

4/25 μισθού

4 ημερομίσθια

3 μήνες

6/25 μισθού

6 ημερομίσθια

4 μήνες

8/25 μισθού

8 ημερομίσθια

5 μήνες

10/25 μισθού

10 ημερομίσθια

6 μήνες

12/25 μισθού

12 ημερομίσθια

7 μήνες και άνω

1/2 μισθού

13 ημερομίσθια

Προσοχή: Για αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα όσο και για αυτούς που εργάστηκαν ολόκληρο μήνα ή ολόκληρους μήνες και μερικές ημέρες, δικαιούμαστε επίδομα αδείας: 2 ημερομίσθια για κάθε 25 μέρες εργασίας, χωρίς βέβαια να υπερβαίνουμε τα 13 ημερομίσθια.

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό του επιδόματος άδειας για αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο

Επίδομα άδειας = [ (2 x σύνολο ημερών εργασίας) / 25 ] x ημερομίσθιο

Προσοχή: το [ (2 x σύνολο ημερών εργασίας) / 25 ] δεν μπορεί να ξεπεράσει το 13.

Παράδειγμα για αμειβόμενους με μισθό:
Έστω ότι εργαστήκαμε στον ίδιο εργοδότη για χρονικό διάστημα 2 μηνών και 5 ημερών. Αν αμειβόμαστε με μηνιαίο μισθό 750 € καθαρά και στο διάστημα αυτό έχουμε εργαστεί συνολικά 55 μέρες (55 ένσημα), ο υπολογισμός του επιδόματος άδειας γίνεται ως εξής:

• Αρχικά υπολογίζουμε το μέσο ημερομίσθιο διαιρώντας τις μηνιαίες αποδοχές μας με τις ημέρες εργασίας το μήνα (ένσημα). Αν δηλαδή για παράδειγμα εργαζόμαστε 25 μέρες, το μέσο ημερομίσθιο θα είναι:

750/25 = 30 €

• Κατόπιν πολλαπλασιάζουμε τις μέρες εργασίας με το 2/25 για να βρούμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε επίδομα άδειας

55 x 2/25 = 4,4 ημερομίσθια*
*σε περίπτωση που το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερο του 13 θα χρησιμοποιούσαμε ως ημερομίσθια που δικαιούμαστε επίδομα αδείας μόνο 13

• Τέλος τα ημερομίσθια που υπολογίσαμε (4,4) πολλαπλασιάζονται με το μέσο ημερομίσθιο (30 €) και προκύπτει το ποσό του επιδόματος αδείας

4,4 x 30 = 132 €

• Αν ο υπολογισμός του επιδόματος άδειας γίνει με βάση τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ημερομίσθιο:
Έστω ότι η απασχόλησή μας διαρκεί 2 μήνες και 5 μέρες. Αν στο διάστημα αυτό εργαζόμαστε για παράδειγμα 55 ημέρες με καθαρό ημερομίσθιο 30 €, ο υπολογισμός του επιδόματος άδειας γίνεται ως εξής:

• Αρχικά πολλαπλασιάζουμε τις μέρες εργασίας με το 2/25 για να βρούμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε επίδομα άδειας

55 x 2/25 = 4,4 ημερομίσθια*
*σε περίπτωση που το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερο του 13 θα χρησιμοποιούσαμε ως ημερομίσθια που δικαιούμαστε επίδομα άδειας μόνο 13

• Τέλος τα ημερομίσθια που υπολογίσαμε (4,4) πολλαπλασιάζονται με το ημερομίσθιο που αμειβόμαστε (30 €) και προκύπτει το ποσό του επιδόματος άδειας

4,4 x 30 = 132 €

• Αν ο υπολογισμός του επιδόματος άδειας γίνει με βάση το μεικτό ημερομίσθιο, θα πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Παράδειγμα για αμειβόμενους με ωρομίσθιο:
Έστω ότι εργαστήκαμε 8 μήνες και 15 ημέρες στον ίδιο εργοδότη, 15 ώρες την εβδομάδα, με καθαρό ωρομίσθιο 8 €. Αν οι συνολικές ημέρες που εργαστήκαμε το παραπάνω διάστημα είναι 200 (ένσημα), το ποσό του επιδόματος άδειας υπολογίζεται ως εξής:

• Αρχικά διαιρούμε το συνολικό αριθμό των ωρών που εργαστήκαμε σε μία εβδομάδα δια του έξι (αναγωγή σε εξαήμερη εργασία ακόμα και αν έχουμε εργαστεί 3, 4 ή 5 μέρες). Το αποτέλεσμα της διαίρεσης αντιπροσωπεύει το μέσο όρο της ημερήσιας χρονικής απασχόλησης.

15/6 =2,5

• Στη συνέχεια τον αριθμό που προέκυψε από την παραπάνω διαίρεση θα τον πολλαπλασιάσουμε με το καθαρό ωρομίσθιο (8€) και ο αριθμός που θα προκύψει αποτελεί το ποσό της ημερήσιας αμοιβής (ημερομίσθιο).

2,5 x 8 = 20 € ημερομίσθιο

• Κατόπιν πολλαπλασιάζουμε τα ασφαλιστικά ημερομίσθια (200) με τον συντελεστή 0,08 (=2/25) και υπολογίζουμε τα ημερομίσθια που δικαιούμαστε επίδομα άδειας

200 x 0,08 = 16 ημερομίσθια

• Επειδή όμως το επίδομα άδειας δεν πρέπει να ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 13 ημερομίσθια, αντί των 16 ημερομισθίων που υπολογίσαμε παραπάνω, θα πολλαπλασιάσουμε το μέσο ημερομίσθιο με το 13 για να υπολογίσουμε το επίδομα άδειας που δικαιούμαστε.

20 x 13 = 260 €.

• Αν ο υπολογισμός του επιδόματος αδείας γίνει με βάση το μεικτό ωρομίσθιο, θα  πρέπει από το ποσό που υπολογίζουμε να αφαιρούμε ποσοστό 16% που είναι και οι νόμιμες κρατήσεις για το Ι.Κ.Α.

Αποζημείωση άδειας

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της Αποζημίωσης Άδειας;
Αν εργαστούμε στον ίδιο εργοδότη για λιγότερο από 10 μήνες και κατόπιν απολυθούμε ή αποχωρίσουμε οικειοθελώς ή λήξει η σύμβασή μας, δικαιούμαστε αποζημίωση αδείας όπως φαίνεται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ.
Προσοχή: Ο υπολογισμός της αποζημίωσης αδείας γίνεται επί των μεικτών αποδοχών, δηλαδή δεν έχουμε κρατήσεις.

Πως υπολογίζουμε τις αποδοχές της αποζημίωσης άδειας;
α) Αν αμειβόμαστε με Μισθό δικαιούμαστε 2/25 του μισθού μας για κάθε μήνα εργασίας.
β) Αν αμειβόμαστε με Ημερομίσθιο δικαιούμαστε 2 ημερομίσθια για κάθε 25 μέρες εργασίας.

-Πίνακας αποζημείωσης άδειας-

Μήνες εργασίας στον ίδιο εργοδότη

Μισθωτοί

Ημερομίσθιοι

1 μήνας

2/25 μισθού

2 ημερομίσθια

2 μήνες

4/25    >>

4        >>

3  >>

6/25    >>

6        >>

4  >>

8/25    >>

8        >>

5  >>

10/25    >>

10        >>

6  >>

12/25    >>

12        >>

7  >>

14/25    >>

14        >>

8  >>

16/25    >>

16        >>

9  >>

18/25    >>

18        >>

Για συνεχόμενη εργασία επί 10 μήνες ισχύει ο υπολογισμός της άδειας έτσι όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ (1).

Προσοχή: Για αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα όσο και για μισθωτούς και ημερομίσθιους που εργάστηκαν επί ολόκληρο μήνα ή ολόκληρους μήνες και μερικές ημέρες για τον υπολογισμό της αποζημίωσης αδείας ισχύει το εξής: δικαιούμαστε 2 ημερομίσθια για κάθε 25 μέρες εργασίας.

Παράδειγμα: Έστω ότι η απασχόλησή μας διαρκεί 2 μήνες και 5 μέρες. Αν στο διάστημα αυτό εργαστήκαμε για παράδειγμα 55 ημέρες με μεικτό ημερομίσθιο 35 €, ο υπολογισμός της αποζημίωσης αδείας γίνεται ως εξής:

• Αρχικά πολλαπλασιάζουμε τις μέρες εργασίας με το 2/25 για να βρούμε τις μέρες που δικαιούμαστε αποζημίωση άδειας

55 x 2/25 = 4,4 ημέρες

• Τις ημέρες που υπολογίσαμε τις πολλαπλασιάζουμε με το ημερομίσθιο και προκύπτει το ποσό της αποζημίωσης άδειας

4,4 x 30 = 132

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό της Αποζημίωσης Άδειας για αμειβόμενους με ημερομίσθιο ή μισθό.

Αποζημείωση άδειας = (2 x σύνολο ημερών εργασίας x ημερομίσθιο ) / 25

Σημείωση: Αν αμειβόμαστε με μηνιαίο μισθό, η διαδικασία υπολογισμού της αποζημίωσης αδείας γίνεται ακριβώς όπως και για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (όπως φαίνεται στο προηγούμενο παράδειγμα). Πρώτα όμως πρέπει να ανάγουμε το μισθό μας σε ημερομίσθιο. Για παράδειγμα αν ο μηνιαίος μισθός μας είναι 750 € μεικτά και τον μήνα εργαζόμαστε 25 μέρες (ένσημα) το ημερομίσθιό μας προκύπτει αν διαιρέσουμε τις αποδοχές μας με τις ημέρες εργασίας: 750/25 = 30 € ημερομίσθιο.

γ) Αν εργαζόμαστε σαν ωρομίσθιοι ο υπολογισμός της αποζημίωση άδειας μπορεί να γίνει και με βάση τις ώρες που έχουμε εργαστεί, δηλαδή δικαιούμαστε 2 ώρες για κάθε 25 ώρες εργασίας.

Παράδειγμα για ωρομίσθιους.
Έστω ότι εργαστήκαμε 8 μήνες σε έναν εργοδότη για 80 ώρες κάθε μήνα με μεικτό ωρομίσθιο 8,50 €, το ποσό της αποζημίωσης άδειας υπολογίζεται ως εξής:

• Αρχικά υπολογίζουμε τις ώρες που έχουμε εργαστεί το 8μηνο

8 x 80 = 640ώρες.

• Τις ώρες που βρήκαμε παραπάνω τις πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 0,08 = (2/25) και υπολογίζουμε τις ώρες που δικαιούμαστε άδεια

640 x 0,08=51,2 ώρες.

• Το πόσο που δικαιούμαστε αποζημίωση άδειας είναι:

51,2 x 8,50 = 435,20 .

Εύχρηστος τύπος για τον υπολογισμό της Αποζημίωσης Άδειας για αμειβόμενους με ωρομίσθιο.

Αποζημείωση άδειας = (2 x σύνολο ωρών x ωρομίσθιο ) / 25

Για το παραπάνω παράδειγμα ο υπολογισμός του δώρου με τη χρήση του τύπου είναι: (2 x 640 x 8,50 ) / 25 = 435,20€

Αποζημείωση απόλυσης

Όταν απολυθούμε από τη δουλειά μας δικαιούμαστε αποζημίωση ανάλογα με τους μήνες που έχουμε εργαστεί, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Προϋπόθεση για να πάρουμε αποζημίωση είναι να έχουμε δουλέψει τουλάχιστον δυο μήνες πριν την απόλυσή μας.

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

2 μήνες -1 έτος

1 μισθός

1 έτος - 4 έτη

2 μισθοί

4 έτη - 6 έτη

3 μισθοί

6 έτη - 8 έτη

4 μισθοί

8 έτη - 10 έτη

5 μισθοί

Από 10 χρόνια και πάνω για κάθε χρόνο το ποσό της αποζημίωσης αυξάνεται κατά 1 μισθό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δε δικαιούνται αποζημίωση μετά τη λήξη της Σύμβασης. Όμως για τους καθηγητές στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης προβλέπεται αποζημίωση αν ο εργοδότης δεν ανανεώσει την σύμβαση με δικιά του ευθύνη έως τις 10 Ιουλίου για την ίδια χρονιά. Σε αυτή την περίπτωση δικαιούμαστε αποζημίωση ίση με ένα μέσο μηνιαίο μισθό.

Εργατική εστία

Δικαιούχοι των παροχών του ΟΕΚ είναι οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εφόσον καταβάλλουν εισφορές προς την Εργατικής Εστίας  και πληρούν τις οικονομικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση (οικογενειακή κατάσταση, άτομα με ειδικές ανάγκες, συνταξιούχοι κ.τ.λ.).

Τι παροχές υπάρχουν;
1) Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού
2) Εκδρομικά προγράμματα
3) Εισιτήρια για τον Κινηματογράφο και το Θέατρο
4) Δελτία αγοράς βιβλίων
5) Βρεφονηπιακούς σταθμούς
6) Κέντρα εργαζόμενης νεότητας

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
α) Θεωρημένο το ατομικό ή το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας.
β) Αστυνομική ταυτότητα.
γ) Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου με εκατό (100) ημέρες εργασίας (ένσημα) το προηγούμενο χρόνο ή πενήντα (50) για τις άγαμες μητέρες. δ) Πρωτότυπο και αντίγραφο τις φορολογικής δήλωσης.
ε) Για τη διαπίστωση του ορίου ηλικίας των παιδιών απαιτείται επιπλέον ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βεβαίωση σπουδών.
στ) Διαζύγιο ή αντίγραφο αγωγής ή απόφαση Δικαστηρίου περί της επιμέλειας των παιδιών στη περίπτωση των διαζευγμένων γονέων και στη περίπτωση χηρείας ληξιαρχική πράξη θανάτου.

1.Κοινωνικός τουρισμός
Παρέχεται 7ήμερη δωρεάν διαμονή στους εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους, με μικρή συμμετοχή σε συμβεβλημένα ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα.

2. Οργανωμένες Εκδρομές
α) Χειμερινές εκδρομές (3ήμερες εκδρομές στις ορεινές περιοχές π.χ Πήλιο, Αράχοβα κ.α.)
β) Ανοιξιάτικες εκδρομές (4ήμερες εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους)
γ) Θερινές εκδρομές (5ήμερες εκδρομές σε τουριστικές περιοχές της χώρας μας)
δ) Εναλλακτικός τουρισμός (εκδρομές με δραστηριότητες όπως ράφτινγκ, πεζοπορία κ.λ.π.)

3. Εισιτήρια Θεάτρου και Κινηματογράφου
Ο ΟΕΕ παρέχει δωρεάν εισιτήρια για θερινούς και χειμερινούς κινηματογράφους καθώς και για θεατρικές παραστάσεις

4. Δελτία αγοράς βιβλίων
Με τα Δελτία Αγοράς Βιβλίων, αξίας € 15,00 το κάθε ένα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προμηθεύονται, από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους, βιβλία της επιλογής τους, μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.
Κάθε εργαζόμενος δικαιούται λαμβάνει ένα Δελτίο και από ένα για κάθε προστατευόμενο μέλος. Δελτία Αγοράς Βιβλίων δικαιούνται τα παιδιά των δικαιούχων από τεσσάρων (4) ετών και άνω.

5. Βρεφονηπιακούς σταθμούς
Παρέχουν δωρεάν φύλαξη, πλήρη διατροφή και μεσημβρινή ανάπαυση σε βρέφη και νήπια εργαζόμενων μητέρων. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ένας στην άνω Τούμπα.

6. Κέντρα εργαζόμενης νεότητας (Κ.Ε.Ν.Ε)
Περίπου 12.000 εργαζόμενοι ή παιδιά εργαζομένων ηλικίας από 9 έως 35 ετών διδάσκονται δωρεάν ξένες γλώσσες, μουσική, χορό, κ. α.

Τι μπορούμε να διαλέξουμε κάθε χρόνο;
Οι δικαιούχοι των παροχών του ΟΕΚ μπορούν κάθε χρόνο να  συμμετέχουν σ΄ένα μόνο από τα προγράμματα του οργανισμού. Οι παροχές διαχωρίζονται σε τρία προγράμματά από τα οποία πρέπει να διαλέξουμε:
1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2) ΘΕΡΙΝΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3) ΜΙΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2004

Το Μικτό πρόγραμμα του ΟΕΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα από τα οποία μπορούμε να διαλέξουμε ένα από αυτά:
α) Χειμερινό εκδρομικό πρόγραμμα για εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη αυτών και εισιτήρια Θεάτρου και εισιτήρια κινηματογράφου θερινής περιόδου ή χειμερινό εκδρομικό πρόγραμμα για εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη και Δελτία αγοράς βιβλίων.
β) Εαρινό εκδρομικό πρόγραμμα για εργαζόμενους, συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη αυτών και εισιτήρια Θεάτρου και εισιτήρια Κινηματογράφου θερινής περιόδου ή Εαρινό εκδρομικό πρόγραμμα για εργαζόμενους, συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη αυτών και Δελτία Αγοράς Βιβλίων.
γ) Εκδρομικό πρόγραμμα Εναλλακτικού τουρισμού για εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (άνω των 15 ετών) και εισιτήρια Θεάτρου και εισιτήρια κινηματογράφου θερινής περιόδου ή εκδρομικό πρόγραμμα Εναλλακτικού τουρισμού για εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (άνω των 15 ετών) και Δελτία αγοράς βιβλίων.
δ) Δελτία Αγοράς Βιβλίων και εισιτήρια Θεάτρου και εισιτήρια Κινηματογράφου θερινής περιόδου και εισιτήρια πολιτιστικών Εκδηλώσεων (παραστάσεις Δημοτικών Θεάτρων, Ηρώδειου, Φεστιβάλ Αθηνών, Συναυλιών, κ.λ.π.) και πολιτιστική εκδρομή.

Προσοχή: Όσοι πήραν Δελτίο Κοινωνικού Τουρισμού τη μια χρονιά (π.χ το έτος 2003) ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος δεν δικαιούνται να λάβουν τις παροχές αυτές τον επόμενο χρόνο (π.χ το έτος 2004), δικαιούνται όμως να επιλέξουν μία (α,β,γ,δ) από τις παροχές του μικτού προγράμματος (π.χ το έτος 2004). Επίσης όσοι θα πάρουν (συμπεριλαμβανομένων και πολυτέκνων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες) Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εκδρομικά εισιτήρια του θερινού εκδρομικού προγράμματος τη μια χρονιά δεν δικαιούνται και των παροχών του μικτού προγράμματος το ίδιο έτος.

ΙΚΑ

Το ΙΚΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας μας και καλύπτει όσους εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι παροχές του ΙΚΑ διακρίνονται σε δυο βασικούς τομείς: 1) Στον τομέα παροχών συντάξεων και 2) Στον τομέα παροχών ασθένειας.
Στο τεύχος αυτό γίνεται αναφορά στις κυριότερες παροχές ασθένειας που προκύπτουν από την ασφάλισή μας στο ΙΚΑ. Σε ειδικό τεύχος θα αναφερθούμε αναλυτικά στο ασφαλιστικό σύστημα και στις συντάξεις.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Για οποιαδήποτε συναλλαγή με το τμήμα παροχών ασθένειας ο εργαζόμενος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το βιβλιάριο υγείας.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του κάθε ασφαλισμένου εργαζόμενου.
Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειας του εργαζόμενου εφόσον αυτά δεν εργάζονται, συγκατοικούν και προκειμένου για παιδιά, γονείς, αδέρφια κι εγγόνια, συντηρούνται από αυτόν.
Παράταση ισχύος ατομικού ή οικογενειακού: Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνονται κάθε φορά για ένα χρόνο.
Το Σεπτέμβριο κάθε έτους για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ανανέωση του Βιβλιαρίου Υγείας τους, εκδίδεται "ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας" η οποία τους αποστέλλεται τον Οκτώβριο, όπως ακριβώς και το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, προκειμένου να επικολληθεί στο Βιβλιάριο Υγείας. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται το Δεκέμβριο προκειμένου να καλυφθούν και οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις εντός του διαστήματος Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος δεν παραλάβει την αυτοκόλλητη ετικέτα θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του.

 

1) Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας

Άμεσα ασφαλισμένοι

 • Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή Βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ, όπου θα εμφαίνονται πενήντα (50) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, το προηγούμενο έτος ή στο τελευταίο 15μηνο. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δε λογαριάζονται τα ένσημα των τριών τελευταίων μηνών συνυπολογίζονται όμως τόσο οι ημέρες για επιδότηση λόγω ασθενείας ή ατυχήματος όσο και οι ημέρες για επιδότηση λόγω ανεργίας.
 • Μία φωτογραφία ταυτότητας.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή (Διαβατήριο κλπ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86.
 • Έγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια τη διεύθυνση κατοικίας του ασφαλισμένου (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).

Έμμεσα ασφαλισμένοι (Προστατευόμενα μέλη)

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημοτική Αρχή, ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για σύζυγο, ή ταυτότητα και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, όσον αφορά τα τέκνα.
 • Φωτογραφία (πρόσφατη).
 • Για τέκνα άνω των 18 ετών που είναι άνεργα, Υπεύθυνη δήλωση, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι 24 ετών.

Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν βεβαίωση της οικείας σχολής, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 26 ετών.
Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι μετά το 26ο  έτος της ηλικίας τους.

 • Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της συγκατοίκησης και της συντήρησης, εκκαθαριστικές φορολογικές δηλώσεις του άμεσα ασφαλισμένου και του μέλους οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει αυτές τις προϋποθέσεις.

Προσοχή: Για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των προστατευομένων μελών πρέπει να υπάρχει ασφ/κή ικανότητα για παροχή περίθαλψης στο πρόσωπο του άμεσα ασφ/νου.

2) Θεώρηση βιβλιαρίου υγείας

Αποστολή Ετικετών
Η Ετικέτα Ασφαλιστικής Ικανότητας, εκδίδεται μετά τον έλεγχο της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων από τους άμεσα ασφαλισμένους και ανανεώνει την ισχύ του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας. Οι Ετικέτες Ασφαλιστικής Ικανότητας αποστέλλονται στη διεύθυνση της έδρας των εργοδοτών μέσω των οποίων θα γίνεται η παραλαβή τους.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση.
Σε περίπτωση κωλύματος οι ασφαλισμένοι μπορούν να καλούν το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 800 1180001 και να πληροφορούνται:
-Σε ποιον εργοδότη έχει αποσταλεί η Ετικέτα.
-Σε ποια διεύθυνση έχει αποσταλεί η Ετικέτα.
-Σε ποιο Υποκ/μα του ΙΚΑ θα επιστρέψει σε περίπτωση μη παραλαβής (κωδικός και ονομασία Υποκ/τος)

Θεώρηση Βιβλιαρίων Υγείας με χειρόγραφο τρόπο
Σε περίπτωση που δεν εκδόθηκε ή χάθηκε η αυτοκόλλητη Ετικέτα Ασφαλιστικής Ικανότητας ο ασφαλισμένος απευθύνεται στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του για τη χειρόγραφη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ)

1) ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Ι.Π)
Οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τα ιατρεία του ΙΚΑ εντελώς δωρεάν. Απαιτείται βέβαια να έχουμε θεωρήσει στην αρχή του χρόνου το βιβλιάριο υγείας, δηλαδή να έχουμε πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο ή το τελευταίο 15μηνο αφού αφαιρεθούν οι τρεις τελευταίοι μήνες όπως έχουμε αναλύσει παραπάνω.

2) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Ν.Π)
Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται δωρεάν στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. του ΙΚΑ και σε ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με το ΙΚΑ. Απαιτείται εκτός τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για (Ι.Π.) και γνωμάτευση από ελεγκτή γιατρό του ΙΚΑ για επείγουσα η αναγκαία νοσηλεία.

3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις με την (Ι.Π.). Στα φάρμακα η συμμετοχή μας είναι 25% εκτός από ειδικές περιπτώσεις και παρέχονται πάντα με συνταγή Γιατρού του ΙΚΑ.

4) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Το ΙΚΑ παρέχει (γυαλιά, τεχνικά δόντια, ακουστικά βαρηκοΐας κ.λ.π.) και η συμμετοχή μας είναι 25% εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( π.χ. βηματοδότες) όπου το ΙΚΑ καταβάλλει όλα τα έξοδα. Απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις με την (Ι.Π.).

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ)

 

1) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Κυοφορίας – Λοχείας)
Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται για 119 ημέρες (περιλαμβάνονται και οι αργίες), από τις οποίες, 56 ημέρες αντιστοιχούν στο διάστημα κυοφορίας και 63 στο διάστημα της λοχείας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας;
Τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας χορηγούνται στην άμεσα ασφαλισμένη εφόσον:

 • Έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα της πιθανής ημέρας τοκετού και
 • Δεν εργάζεται κατά το διάστημα της επιδότησης, δηλαδή 56 μέρες πριν τον τοκετό και 63 μέρες μετά.

Πόσο είναι το ποσό της επιδότησης;
Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το μέσο όρο των αποδοχών μας κατά τις τελευταίες 30 ημέρες εργασίας, του προηγούμενου έτους. Στο τέλος της λοχείας, καταβάλλεται και από τον ΟΑΕΔ ένα συμπληρωματικό ποσό (βλεπε σελ. ), έτσι ώστε, για το διάστημα των 119 ημερών η εργαζόμενη μητέρα να συμπληρώσει το σύνολο των αποδοχών της.

Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουμε για να εισπράξουμε τα επιδόματα μητρότητας;
Για την καταβολή των επιδομάτων μητρότητας απαιτείται:

 • Το ασφαλιστικό μας βιβλιάριο (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης των 2 τελευταίων χρόνων) ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,
 • Το ατομικό μας βιβλιάριο υγείας θεωρημένο ή με επικολλημένη την αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας,
 • Το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, προκειμένου να υπολογιστεί τυχόν προσαύξηση για τα προστατευόμενα μέλη (αν υπάρχουν),
 • Βεβαίωση από γυναικολόγο γιατρό του ΙΚΑ. της περιοχής μας, στην οποία θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία τοκετού,
 • Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ημέρα διακοπής της εργασίας μας (το σχετικό έντυπο το προμηθευόμαστε από το γιατρό του ΙΚΑ που θα μας εξετάσει),
 • Υπεύθυνη δική μας δήλωση ότι διακόψαμε την εργασία μας (δεν υποβάλλεται σε ξεχωριστό έντυπο, αλλά απλώς υπογράφουμε κι εμείς το έντυπο που θα συμπληρώσει ο εργοδότης).
 • Για την καταβολή του επιδόματος λοχείας, χρειαζόμαστε επιπλέον και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Πότε πρέπει να γίνει η διαδικασία
για την είσπραξη των επιδομάτων αυτών;

Το επίδομα κυοφορίας μπορεί να προκαταβληθεί. Αυτό σημαίνει, ότι έχουμε τη δυνατότητα 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, να εισπράξουμε το ποσό επιδότησης κυοφορίας από το ΙΚΑ, αφού προσκομίσουμε τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά. Το επίδομα λοχείας καταβάλλεται πάντα μετά τον τοκετό, εκτός εάν το παιδί γεννηθεί νεκρό, ή πεθάνει λίγες ώρες μετά. Στην περίπτωση αυτή, δεν καταβάλλεται επίδομα λοχείας, καταβάλλεται όμως επίδομα ασθενείας, εφόσον ζητηθεί από το γιατρό του ΙΚΑ, για τυχόν αναρρωτική άδειο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον καλύπτουμε τις προϋποθέσεις, έχουμε δικαίωμα εντός 6 μηνών από τον τοκετό, να εισπράξουμε τα επιδόματα μητρότητας.

Αν είμαστε ασφαλισμένοι
και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία;

Για την συμπλήρωση των απαιτούμενων 200 ημερών ασφάλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χρόνος ασφάλισης μόνο σε ασφαλιστικά ταμεία που χορηγούν επιδόματα μητρότητας όπως π.χ. ΤΑΞΥ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και ΤΑΠΕΤΕ. Τα επιδόματα, καταβάλλονται από τον τελευταίο φορέα, στον οποίο είστε ασφαλισμένη. Αντίθετα, δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης σε Ταμεία τα οποία δεν χορηγούν επιδόματα μητρότητας, όπως π.χ. το ΤΕΒΕ.

 

2) ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Το βοήθημα τοκετού, είναι ένα ποσό εφάπαξ και το δικαιούται η άμεσα ασφαλισμένη, η συνταξιούχος και η γυναίκα του ασφαλισμένου και συνταξιούχου που έχει ασφαλιστική ικανότητα για λήψη παροχών ασθενείας από το ΙΚΑ, κατά τη στιγμή του τοκετού. Το ποσό που χορηγείται για το 2003 είναι 698,70 Ευρώ και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.

Πως θα εισπράξουμε το βοήθημα τοκετού;
Για να εισπράξουμε το βοήθημα τοκετού πρέπει να προσκομίσουμε τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ασφαλιστικό βιβλιάριο (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης) ή Βεβαίωση του εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που υπάγεται ο εργοδότης.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και
 • Βιβλιάριο ασθενείας

Το ΙΚΑ καλύπτει το διάστημα παραμονής στο Νοσοκομείο κατά τον τοκετό;
Το βοήθημα τοκετού που μας χορηγείται, δίδεται αντί μαιευτικής περίθαλψης 6 ημερών. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι η παραμονή σας σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική για φυσιολογικό τοκετό θα καλυφθεί από εμάς και από το ΙΚΑ θα εισπράξουμε το βοήθημα τοκετού (698,70 Ευρώ, ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο ισχύει για όλους το ίδιο), αντί της μαιευτικής περίθαλψης.

Σε περίπτωση τοκετού με καισαρική τομή
ή προβλημάτων του νεογνού, τι δικαιούμαστε;

Σε περίπτωση παθολογικής εξέλιξης τοκετού (καισαρική τομή, θερμοκοιτίδα νεογνού κλπ), εκτός από το σχετικό βοήθημα, το ΙΚΑ παρέχει και νοσοκομειακή περίθαλψη, με απόδοση της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με την κρατική διατίμηση.

Για τον προγεννητικό έλεγχο το ΙΚΑ τι προσφέρει;
Για τον έλεγχο κύησης, με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών, γίνετε προγεννητικός έλεγχος από τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ θεραπευτήρια. Οι σχετικές εξετάσεις σε μη συμβεβλημένα με το Ίδρυμα εργαστήρια, καλύπτονται με τη διαδικασία της έκτακτης περίθαλψης, σύμφωνα με την κρατική διατίμηση.

Αν χρειαστούμε φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της κύησης, τι μας παρέχει το ΙΚΑ;
Το ΙΚΑ, μας παρέχει πλήρη φαρμακευτική κάλυψη και μάλιστα χωρίς συμμετοχή, καθώς επίσης και ότι υλικό κριθεί απαραίτητο (πιεσόμετρο, μετρητές σακχάρου κλπ).

 

3) ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Οι εργαζόμενοι δικαιούνται επίδομα ασθένειας εφόσον διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (4 μέρες και πάνω) από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ.

Ποίες είναι οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος ασθενείας από το ΙΚΑ;
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος είναι να έχουμε συμπληρώσει 100 ημέρες εργασίας (ένσημα) τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι  ημέρες εργασίας των τριών τελευταίων μηνών.

Πότε καταβάλλει το ΙΚΑ το επίδομα ασθενείας;
Για τις 3 πρώτες ημέρες ασθένειας δεν δικαιούμαστε επίδομα διότι υπολογίζονται ως χρόνος αναμονής. Η καταβολή του επιδόματος αρχίζει από την 4η ημέρα ασθένειας και μετά.
Παράδειγμα: έστω ότι κατά την διάρκεια του έτους αρρωστήσουμε 12 ημέρες, τότε θα λάβουμε επίδομα μόνο για τις 9 μέρες της ασθένειάς μας γιατί αφαιρείτε ο 3ήμερος χρόνος αναμονής.
Αν κατόπιν αρρωστήσουμε ξανά  για 4 τουλάχιστον ημέρες κάθε φορά θα λάβουμε επίδομα από το ΙΚΑ για όλες τις ημέρες ασθένειας  χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος αναμονής. Αν όμως αρρωστήσουμε ξανά και η ασθένειά μας διαρκέσει το πολύ για 3 μέρες, κάθε φορά, δεν δικαιούμαστε επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ.

Ποίες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη κατά την διάρκεια της ασθένειάς μας;
α) Αν η ασθένειά μας διαρκεί το πολύ 3 μέρες για τις οποίες δεν χορηγείται και επίδομα από το ΙΚΑ, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση για τις ημέρες αυτές να καταβάλει μόνο το μισό του ημερομισθίου ή του ωρομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού.
β) Αν η ασθένειά μας διαρκεί πάνω από 3 μέρες τότε για τις 3 πρώτες μέρες ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλει μόνο το μισό του ημερομισθίου ή του ωρομισθίου και για τις επόμενες την διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ημερομισθίου που αμειβόμαστε όταν εργαζόμαστε κανονικά και του επιδόματος που καταβάλει το ΙΚΑ.

Για πόσο χρόνο είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να μας πληρώνει κατά την διάρκεια της ασθένειάς μας;
Για να πληρωθούμε από τον εργοδότη όταν απουσιάζουμε δικαιολογημένα (λόγω ασθένειας) απαιτείται να έχουμε συμπληρώσει τουλάχιστον 10 ημέρες πραγματικής εργασίας (στο 10ήμερο δεν υπολογίζονται οι Κυριακές και οι αργίες).
Η υποχρέωση του εργοδότη να μας πληρώνει λόγω ασθένειας (ή άλλης αιτίας) δεν ισχύει για όλη την διάρκεια της απουσίας μας αλλά περιορίζεται ανάλογα με την προϋπηρεσία που έχουμε. Έτσι αν έχουμε συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούμαστε να λάβουμε αποδοχές μόνο για ένα μήνα (26 ημερομίσθια) αν έχουμε λιγότερη από ένα έτος υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, δικαιούμαστε να λάβουμε αποδοχές μόνο για μισό μήνα (13 ημερομίσθια).
Η υποχρέωση του εργοδότη, για την καταβολή των αποδοχών μας για ένα ή μισό μήνα, στην περίπτωση σύβαση ορισμένου χρόνου σταματά με την λήξη της σύμβασης.

Πως υπολογίζεται το ύψος του επιδόματος ασθενείας;
Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το μέσο όρο των αποδοχών μας κατά τις τελευταίες 30 ημέρες εργασίας, του προηγούμενου έτους από την αναγγελία της ασθένειας.

Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν για το ύψος του επιδόματος ασθενείας;
Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης κάθε έτους μετά το τριήμερο του χρόνου αναμονής το ποσό του επιδόματος ασθένειας είναι ίσο με το μισό του ημερήσιου επιδόματος ασθένειας.

Ποιο είναι ανώτατο όριο επιδότησης;
Το ανώτατο όριο επιδότησης λόγω ασθενείας για την ίδια πάθηση ανέρχεται σε 720 ημέρες και για διαφορετικές παθήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο σε 182 ημέρες, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι ανάλογες χρονικές προϋποθέσεις.
Η επιδότηση για την ίδια πάθηση ακολουθεί τα εξής στάδια:

 • 182 ημέρες αν υπάρχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή 100 ημέρες εργασίας μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος η 15μηνο.
 • Μετά την συμπλήρωση των 182 ημερών και μέχρι 360 ημέρες πρέπει να υπάρχουν 300 ημέρες εργασίας μέσα στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης η στο 30μηνο και
 • Μετά την συμπλήρωση των 360 ημερών πρέπει να υπάρχουν αυξημένες προϋποθέσεις για την  συνέχιση της επιδότησης μέχρι 720 ημέρες

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την είσπραξη του επιδόματος ασθενείας;

 • Ασφαλιστικό βιβλιάριο
 • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό και οικογενειακό)
 • Διακοπή εργασίας
 • Γνωμάτευση ανικανότητας του θεράποντος γιατρού

Σημείωση: Στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος για την επιδότηση είναι αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος (χωρίς προϋποθέσεις).
Ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης, δηλαδή 50 ημέρες ασφάλισης.

Μπορεί να μας απολύσει ο εργοδότης κατά την διάρκεια της ασθένειάς μας;
Όταν απουσιάζουμε από την εργασία μας και η απουσία μας οφείλεται σε ασθένεια μικρής διάρκειας (βραχεία) δεν μπορεί να θεωρηθεί από το εργοδότη ότι έχουμε καταγγείλει σιωπηρός την σύμβαση εργασίας (δηλαδή ότι αποχωρούμε οικειοθελώς). Τα χρονικά όρια ασθενείας «βραχείας διάρκειας» που δεν συνεπάγεται αυτόματη λύση της σύμβασης εργασίας είναι:
α) Ένας μήνας αν εργαζόμαστε στον ίδιο εργοδότη μέχρι 4 έτη.
β) Τρεις μήνες για εργασία από 4 έως 10 έτη.
γ) Τέσσερις μήνες για εργασία πάνω από 10ετία.
δ) Έξη μήνες για εργασία πάνω από 15 έτη.
Ακόμη και στην περίπτωση που η απουσία μας λόγω ασθένειας διαρκέσει περισσότερο από τα παραπάνω προβλεπόμενα όρια δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτομάτως σαν οικειοθελής αποχώρηση αλλά καθορίζεται κάθε φορά από το αρμόδιο δικαστήριο.
Εκτός από την παραπάνω διάταξη περί οικειοθελής αποχώρησης δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να απαγορεύει στον εργοδότη να απολύσει τον εργαζόμενο κατά την διάρκεια της ασθένειάς του. Αν η απόλυσή μας βέβαια γίνει γι΄ αυτόν και μόνο το λόγω και όχι για κάποια άλλη σημαντική αιτία (π.χ. μείωση ωρών εργασίας) τότε θεωρείται καταχρηστική και άρα άκυρη. Η διαδικασία της απόλυσής μας πάντως γίνεται ακριβώς όπως και στην περίπτωση που εργαζόμαστε κανονικά δηλαδή συνοδεύεται με έγγραφη καταγγελία και καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.

Δικαιούμαστε ένσημα κατά την διάρκεια της ασθένειάς μας;
Α) Τις ημέρες απουσίας μας από την εργασία λόγω ασθένειας, για τι οποίες ο εργοδότη έχει την υποχρέωση να μας καταβάλει της αποδοχές μας (για μισό ή ένα μήνα ανάλογα με την προϋπηρεσία μας) ασφαλιζόμαστε στο ΙΚΑ κανονικά
Β) Αντίθετα κατά τις ημέρες που απέχουμε από την εργασία μας λόγω ασθένειας και δεν δικαιούμαστε μισθό από τον εργοδότη (έστω και αν παίρνουμε επίδομα από το ΙΚΑ) δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ με αποτέλεσμα να μην θεωρούνται οι μέρες αυτές σαν χρόνος ασφάλισης.

 

4) ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
Χρειάζεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, τιμολόγιο των εξόδων κηδείας και βιβλιάριο ενσήμων αν πρόκειται για εργαζόμενο ή διακοπή σύνταξης αν πρόκειται για συνταξιούχο.

 

5) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Το ΙΚΑ καταβάλει τα 4/5 της δαπάνης για την μετακίνηση του ασθενούς και του συνοδού του αν αυτό κρίνεται ιατρικά αναγκαίο.

ΟΑΕΔ

1) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Το συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας του ΟΑΕΔ καταβάλλεται μόνο σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.
Οι παροχές μητρότητας από το ΟΑΕΔ είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης όταν εργαζόμασταν κανονικά, αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το χρονικό διάστημα της άδειας εγκυμοσύνης.
Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

Τι απαιτείται για να εισπράξουμετο επίδομα από τον ΟΑΕΔ;

 • Να έχουμε εισπράξει από το Ι.Κ.Α. των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
 • Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να εισπράξουμε το επίδομα από τον ΟΑΕΔ;

 • Ασφαλιστικό βιβλιάριο του Ι.Κ.Α.
 • Βεβαίωση του εργοδότη.
 • Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

 

2) ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Το επίδομα ανεργίας δίνεται σε όσους έληξε η σύμβαση εργασίας ή απολύθηκαν και δε βρίσκουν εργασία ανάλογη προς τα προσόντα τους. Ανάλογα με τον αριθμό των ημερομισθίων (ενσήμων) που  έχουμε πραγματοποιήσει δικαιούμαστε επίδομα ανεργίας που κυμαίνεται από 5 έως 12 μήνες.

Πότε πρέπει να κάνουμε αίτησης για να μας χορηγηθεί επίδομα ανεργίας;
Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία απόλυσης.
Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της εγγραφής στην Τοπική Υπηρεσία.
Οι επτά πρώτες μέρες ανεργίας δεν επιδοτούνται. Επομένως οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση επιδοτούνται από την 7η ημέρα και μετά.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρουμε επίδομα ανεργίας για πρώτη φορά;
1η Περίπτωση: Οασφαλισμένος στο ΙΚΑ πρέπει να έχει 80 ένσημα το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την ημέρα απόλυσης. Επιπλέον το τελευταίο 14μηνο πριν την ημέρα απόλυσης πρέπει να έχει 125 ένσημα, χωρίς να υπολογίζονται τα ένσημα των δύο τελευταίων μηνών.
Παράδειγμα: Έστω ότι απολυθήκαμε στις 31 Μαΐου το 2001. Μετρώντας προς τα πίσω θα πρέπει από 31 Μαΐου το 2001 μέχρι τις 30 Μαΐου του 2000 να έχουμε τουλάχιστον 80 ένσημα και τουλάχιστον 80 ένσημα από 31 Μαΐου του 2000 έως 30 Μαΐου του 1999. Επιπλέον πρέπει το τελευταίο 14μηνο να έχουμε 125 ένσημα χωρίς να υπολογίζοντα τα ένσημα των δύο τελευταίων μηνών, δηλαδή αφαιρώντας τα ένσημα των μηνών Μαΐου και Απριλίου του 2001 πρέπει από 31 Μαρτίου του 2001 έως 30 Μαρτίου του 2000 να έχουμε 125 ένσημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ή ΕΝΣΗΜΑ

ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

125-149

5

125

150-179

6

150

180-219

8

200

220-249

10

250

250 και άνω

12

300

Πόσο είναι το επίδομα ανεργίας;
Το ύψος του επιδόματος ανεργίας εξαρτάται από τα ένσημα και τις αποδοχές μας κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία απόλυσης καθώς κι από την οικογενειακή μας κατάσταση (προστατευόμενα μέλη).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να πάρουμε επίδομα ανεργίας;
1) Την απόλυσή μας
2) Τα ένσημα των δύο τελευταίων ετών.
3) Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4) Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
5) Αστυνομική ταυτότητα.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ
1) Σε περίπτωση παραίτησης (οικειοθελούς αποχώρησης) από τη δουλειά μας δεν δικαιούμαστε επίδομα ανεργίας.
2) Όταν λήξει η σύμβαση εργασίας μας ή απολυθούμε πρέπει να προμηθευτούμε απ' τον εργοδότη τη βεβαίωση απόλυσης για να έχουμε δικαίωμα επιδότησης.
3) Αν μια χρονιά πάρουμε επίδομα ανεργίας και δεν κάνουμε χρήση όλων των μηνών της επιδότησης, τότε τη δεύτερη χρονιά, αν δεν έχουμε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, για να ξαναπάρουμε ταμείο ανεργίας (125 τουλάχιστον ένσημα), μπορούμε να συνεχίσουμε την επιδότηση για τους μήνες που έχουν απομείνει από την προηγούμενη χρονιά.
4) Αν εξακολουθήσουμε να είμαστε άνεργοι και μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λαμβάνουμε  ένα βοήθημα ίσον με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας το μήνα για τρεις μήνες. Ως ημερήσιο επίδομα θεωρείται εκείνο που παίρνουμε κατά τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης.
6) Αν ο εργοδότης δε μας δηλώνει όλες τις καταβαλλόμενες αποδοχές, τότε το ύψος του επιδόματος ανεργίας θα είναι μικρότερο.
7) Στην περίπτωση που δε συγκεντρώνουμε τις προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας και παραμείνουμε άνεργοι για τρεις μήνες τότε παίρνουμε ένα βοήθημα 50.000 δραχμών για ένα μόνο μήνα.

 

3) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.
Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει να έχουν α) ηλικία μέχρι 18 ετών, αν σπουδάζουν μέχρι 22 ετών, αν είναι ανίκανα για εργασία ,όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα β) να είναι άγαμα γ) να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται
απ’ όλους τους δικαιούχους.
1) Βιβλιάριο ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) με τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους.
2) Οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών.
3) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης παιδιού ή επικυρωμένη φωτοτυπία της (για τους νέους δικαιούχους).
4) Αστυνομική ταυτότητα του ασφαλισμένου.
5) Βεβαίωση του εργοδότη που να περιλαμβάνει:

 • Την ειδικότητα.
 • Τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
 • Αν προβλέπεται επίδομα παιδιών, ποιο είναι το ποσό κατά μήνα.

6) Αριθμοί φορολογικού μητρώου (και των δύο συζύγων).
7) Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Ε.Τ.Ε ή αριθμός λογαριασμού εφόσον δεν υπάρχει βιβλιάριο.
8) Εφόσον είναι και οι δύο γονείς δικαιούχοι, βιβλιάρια ενσήμων και των δύο και κοινή δήλωση.
9) Ασφαλιστικό βιβλιάριο του (της) συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταμείο Ασφάλισης  (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.)
10) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83).

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1) Δικαιούχοι που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη.
2) Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε χηρεία.
3) Οι δικαιούχοι με παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα και μη.
4) Οι δικαιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο.
5) Οι δικαιούχοι που έχουν ανάπηρα παιδιά.
6) Οι δικαιούχοι που έχουν παιδιά σπουδαστές ( 18 έως 22 ετών).
7) Οι δικαιούχοι που συντηρούν πολύτεκνη οικογένεια.
8) Οι δικαιούχοι που συντηρούν ειδικές κατηγορίες παιδιών ορφανά από τον ένα γονέα.
9)Οι δικαιούχοι που είναι τρίτα πρόσωπα και έχουν την επιμέλεια των παιδιών (ορφανά από δύο γονείς).
10) Οι δικαιούχοι άνεργοι που έχουν τουλάχιστον 2μηνη επιδότηση.
11) Οι δικαιούχοι ασθενείς που έχουν τουλάχιστον 2μηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.
12) Μη εργαζόμενες μητέρες με σύζυγο στρατιώτη.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Ο OΕΚ είναι ο κύριος φορέας κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα και είναι οικονομικά αυτόνομος. Οι πόροι του προέρχονται από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων (1% επί των αποδοχών τους) και των εργοδοτών τους (0.75% επί των αποδοχών των εργαζομένων που απασχολούν).

1) ΕΤΟΙΜΑ ΣΠΙΤΙΑ που κατασκευάζονται από τον ΟΕΚ και οι δικαιούχοι τους εξοφλούν ένα μικρό μόνο μέρος της αξίας του, άτοκα, σε 25 χρόνια.

2) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

3)ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α) Στεγαστικά δάνεια για ανέγερση ή αγορά κατοικίας. Οι δικαιούχοι εξοφλούν το δάνειο σε 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο.
β) Στεγαστικά δάνεια τραπεζών με επιδότηση του ΟΕΚ και Ελληνικού Δημοσίου.
γ) Δάνεια αποπεράτωσης - επέκτασης - επισκευής κατοικίας. Τα δάνεια αυτά παρέχονται σε δικαιούχους που έχουν ήδη σπίτι και εξοφλούνται άτοκα σε 25 χρόνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιούνται έτοιμη κατοικία ή στεγαστικό δάνειο από τον ΟΕΚ όλοι οι εργαζόμενοι που τους κρατείτε 1% από τις αμοιβές τους για τον ΟΕΚ εφόσον δεν έχουν δικό τους σπίτι ή που η ιδιοκτησία τους δεν μπορεί να καλύψει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Ασφαλιστικές προϋποθέσεις:
Άγαμοι αν έχουν τουλάχιστον 3.000 ένσημα.
Νιόπαντρα ζευγάρια με 2.600 ένσημα.
Με ένα παιδί με 2.000 ένσημα.
Με δύο παιδιά με 1.800 ένσημα.
Με τρία ή παραπάνω παιδιά με 1.600 ένσημα.

 • Από τις παραπάνω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) σε καθένα από τα τρία τελευταία ημερολογιακά χρόνια πριν την κατάθεση της αίτησης για δανειοδότηση.
  Αν δεν έχουμε τον απαιτούμενο κατώτατο αριθμό των 75 ημερομισθίων για κάθε ένα από τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια, μπορούμε να εξαγοράσουμε τα ημερομίσθια που υπολείπονται για την συμπλήρωση των 75 κατ' έτος, αρκεί να μην υπερβαίνουν τα ογδόντα (80) για τα τρία αυτά χρόνια. Η εξαγορά αυτή υπολογίζεται με βάσει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην έκτη (IV) ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ.
 • Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κύησης ή λοχείας υπολογίζονται ως μέρες στην ασφάλιση.
 • Σε περίπτωση που κανείς από τους δύο συζύγους δεν έχει πραγματοποιήσει τις ημέρες εργασίας που απαιτούνται για την συμμετοχή τους στο δανειοδοτικό πρόγραμμα του ΟΕΚ, τότε συνυπολογίζονται και οι ημέρες εργασίας του ή της συζύγου, εφόσον το σύνολο των ημερομισθίων και των δύο (2) συζύγων υπερβαίνει κατά 50% τα ημερομίσθια της κατηγορίας τους.

Περιορισμοί
Απoκλείονται από τη στεγαστική συνδρoμή τoυ OΕΚ όσoι έχoυν πάρει oι ίδιoι ή τα πρoστατευόμενα μέλη της oικoγενείας τoυς oπoιασδήπoτε μoρφής στεγαστική συνδρoμή από τoν OΕΚ, πλην της επιδότησης ενoικίoυ, ή στεγαστικό δάνειo από τo Υπoυργείo Υγείας, Πρόνoιας και Κoινωνικών Ασφαλίσεων.